Tuesday, December 28, 2010

Cài đặt và cấu hình Subversion


1-      Cài đặt apache và svn:  yum install --exclude=*.i386 httpd* mod_dav_svn
2-      Cấu hình web apache:  vi /etc/httpd/conf.d/subversion.conf

+ Đường dẫn lưu trú của repos : /var/www/svn/kimsach/
            Cách tạo:
            #mkdir /var/www/svn
            #svnadmin create /var/www/svn/kimsach
+ File chứa thông tin user và password: /etc/httpd/conf/.htpasswd
            Cách tạo: (ví dụ tạo một user với tên là kimsach và password là 123456)
            htpasswd -b -c /etc/httpd/conf/.htpasswd kimsach 123456

+ File chứa thông tin phân quyền truy cập svn : /var/www/svn/svnusers
            Ví dụ nội dung file: /var/www/svn/svnusers

+ Restart lại web apache:
/etc/init.d/httpd restart
1-      Truy cập svn
Dùng browser truy cập http://IP/repos

 
Hoặc có thể download tortoisvn về dùng (http://tortoisesvn.net)
Sau khi download về và cài đặt thì ta sử dụng như sau: làm theo từng bước:


 

Hướng dn s dng TortoiseSVN:

Bạn có thể tài tài liệu từ : Googledoc:  https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B81NEkHVTUm2b0NUdVBtclJyWUFhM0hqSlM4SEp6ZytNSGF3PQ&revision=true

No comments:

Post a Comment